ASCO logo

zdjęcie w tle

Dofinansowanie z UE

Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej firma ASCO stale rozszerza swoją ofertę o nowe i udoskonalone usługi, dzięki czemu umacnia swoją pozycję konkurencyjną na rynku lokalnym i międzynarodowym.

flaga_ue1.gif

DZIAŁANIE 5.3. "WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA"

logo_0.jpg

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Instytucją Zarządzającą jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zarząd ASCO Co Ltd Sp. z o.o. informuje, iż w ramach

Osi Priorytetowej nr 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw,
Działania 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do 
wymogów ochrony środowiska

Firma otrzymała dofinansowanie ze środków RPO WK-P
i zrealizowała Projekt

pt. „Dostosowanie działalności ASCO Co Ltd Sp. z o.o. do norm i wymogów ochrony środowiska wynikających z regulacji prawa krajowego oraz wspólnotowego poprzez inwestycje w nowoczesne instalacje i technologie eliminujące szkodliwe oddziaływanie na środowisko”

zgodnie z Umową o dofinansowanie nr WP-II-P.433.5.256.2014

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu ze środków RPO WK-P na lata 2007-2013 firma ASCO Co Ltd Sp. z o.o. zakupiła komplet nowoczesnych, niezbędnych urządzeń oraz instalacji, co umożliwiło jej spełnienie norm środowiskowych określonych prawem krajowym w zakresie dopuszczalnych zanieczyszczeń ścieków przemysłowych, dopuszczalnych emisji pyłów i gazów zarówno w obiektach zamkniętych tj. hali produkcyjnej jak również na zewnątrz obiektu; dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń energetycznych w systemie ciepłowniczym przedsiębiorstwa.

Dzięki wsparciu ze środków RPO WK-P na lata 2007-2013 realizację przedmiotowego projektu można zaliczyć do rozwiązań z grupy proekologicznych zarówno dla przedsiębiorstwa, jak również dla otaczającego środowiska, co wynika z faktu, iż ASCO Co Ltd Sp. z o.o. w sposób znaczący zmniejszy ilość wytwarzanych odpadów przemysłowych.

W wyniku realizacji projektu wszystkie procesy w ramach prowadzonej produkcji zostały uregulowane poprzez księgę jakości oraz wdrożony i certyfikowany system jakości ISO 14001.

DZIAŁANIE 5.2. "WSPARCIE INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW"

logo_0.jpg

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013

Instytucją Zarządzającą jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

ASCO Co Ltd Sp. z o.o.
informuje, iż w ramach

Osi Priorytetowej nr 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw,
Działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw
Poddziałania 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw

Firma otrzymała dofinansowanie ze środków RPO WK-P 
i zrealizowała Projekt

pt. „Inwestycje w park maszynowy ASCO Co Ltd Sp. z o.o. oraz
nawiązanie trwałej współpracy z publiczną jednostką edukacyjną
szansą na wzmocnienie konkurencyjności firmy”

zgodnie z Umową o dofinansowanie nr WP-II-P.433.5.281.2014

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu ze środków RPO WK-P na lata 2007-2013 poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego, firma ASCO Co Ltd Sp. z o.o. zdywersyfikowała produkcję poprzez wprowadzenie do oferty jednego nowego produktu tj. obudowy zamiatarki oraz udoskonaleniu pozostałych wyrobów (urządzenia i elementy mechaniczne) poprzez wyższy poziom ich przetworzenia oraz możliwość nakładania powłoki lakierniczej. Ponadto odnotowany został pozytywny wpływ na realizację polityki horyzontalnej UE w zakresie: budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, poprawy warunków BHP, propagowania rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku i wpływających na jego ochronę, wyrównywania szans kobiet i mężczyzn. Projekt spowoduje docelowo wzrost zatrudnienia w Firmie o 8 osób oraz wzrost przychodów. Poza tym, niezwykle istotnym efektem realizacji przedmiotowego projektu jest jego wpływ na zawiązanie stałej współpracy z publiczną jednostką edukacyjną (Szkołą Zawodową/Technikum).
 

DZIAŁANIE 4.3. "ROZWÓJ KOMERCYJNYCH E-USŁUG"

logo_0.jpg

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013

Instytucją Zarządzającą jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

ASCO Co Ltd Sp. z o.o.
informuje, iż w ramach

Osi Priorytetowej nr 4 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego,
Działania 4.3. Rozwój komercyjnych e - usług
RPO WK-P

otrzymała dofinansowanie ze środków RPO WK-P
i zrealizowała Projekt

pt. „Uruchomienie nowoczesnej komunikacyjnej platformy e-rozwoju ASCo.net oraz wdrożenie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwie ASCO Co Ltd Sp. z o.o. celem uruchomienia e-handlu, systemu telepracy, podniesienia standardu obsługi klienta, zinformatyzowania oraz konkurencyjności firmy”

zgodnie z Umową o dofinansowanie nr WP-II-P.433.4.10.2014

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu ze środków RPO WK-P na lata 2007-2013 Beneficjent stworzył  ogólnodostępną dla wszystkich potencjalnych klientów Asco Co Ltd Sp. z o.o. platformę komunikacyjną e-rozwoju ASCO.net z możliwością e-handlu (skierowaną do podmiotów gospodarczych tj. działającą w systemie B2B).
Platforma umożliwia potencjalnym odbiorcom zapoznanie się z ofertą Firmy (pełna informacja o ofercie firmy jest udostępniona w trybie on-line), dokonanie wyboru produkowanego asortymentu, dokonanie zamówienia wybranego asortymentu, monitorowanie stanu realizacji zamówienia, możliwość pobrania e-faktury oraz możliwość dokonania płatności. Ponadto realizacja przedmiotowego projektu pozwoliła Beneficjentowi w sposób profesjonalny wejść na rynek internetowego e-handlu, prowadzenia firmy z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz prowadzenia działalności z zastosowaniem telepracy.

unia.jpg

tabliczka.jpg

W ramach "Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013", z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej 8.2 POIG, firma ASCO realizuje projekt "Elektroniczne procesy biznesowe drogą wzrostu efektywności współpracy firmy ASCO z firmami partnerskimi".

ue-small.jpg

PODDZIAŁANIE 5.2.2 "WSPARCIE INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW"

logo_0.jpg

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Instytucją Zarządzającą jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego    

ASCO CO Ltd. Sp. z o.o.

informuje, iż w ramach

Poddziałania 5.2.2. „Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw” RPO WK-P

zrealizowano Projekt zgodnie z Umową o dofinansowanie

 nr WPW.II.3043-2-245-28/09     

pt. „Wdrożenie innowacyjnych technologii zrobotyzowanego spawania laserowego, cięcia wodnego i innych technologii obróbki metali jako kluczowy element strategii rozszerzenia profilu biznesowego i podniesienia potencjału technologicznego warunkujących trwałe utrzymanie międzynarodowej pozycji konkurencyjnej spółki

  • Całkowita wartość Projektu – 4 334 691,56 zł
  • Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1 201 145,62 zł
  • Wkład budżetu państwa - 211 966,88 zł
  • Wkład własny – 2 921 579,06 zł

W związku z wyżej wymienionym Projektem firmie ASCO Co Ltd Sp. z o.o. przyznano dofinansowanie z funduszy unijnych w wysokości 39,50% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie to jest wkładem Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego we wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw.

W przypadku niniejszego Projektu osiągnięto następujące rezultaty:

  1. Inwestycja w nowoczesny park maszynowy pozwoliła na rozszerzenie oferty o nowe i udoskonalone produkty/usługi;  
  2. Wdrożenie nowych i udoskonalonych produktów/usług wpłynęło na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy na rynku lokalnym i regionalnym;
  3. Stworzono 8 nowych stanowisk pracy z zachowaniem równych szans kobiet i mężczyzn;
  4. Projekt ma pozytywny wpływ na środowisko (technologie wdrażane w ramach Projektu są całkowicie przyjazne dla środowiska).

 

.