image

Działanie 4.3. „Rozwój komercyjnych e-usług”

Działanie 4.3. „Rozwój komercyjnych e-usług”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Instytucją Zarządzającą jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

ASCO Co Ltd Sp. z o.o. informuje, iż w ramach Osi Priorytetowej nr 4 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 4.3. Rozwój komercyjnych e - usług RPO WK-P

otrzymała dofinansowanie ze środków RPO WK-P i zrealizowała Projekt

pt. „Uruchomienie nowoczesnej komunikacyjnej platformy e-rozwoju ASCo.net oraz wdrożenie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwie ASCO Co Ltd Sp. z o.o. celem uruchomienia e-handlu, systemu telepracy, podniesienia standardu obsługi klienta, zinformatyzowania oraz konkurencyjności firmy

zgodnie z Umową o dofinansowanie nr WP-II-P.433.4.10.2014

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu ze środków RPO WK-P na lata 2007-2013 Beneficjent stworzył  ogólnodostępną dla wszystkich potencjalnych klientów Asco Co Ltd Sp. z o.o. platformę komunikacyjną e-rozwoju ASCO.net z możliwością e-handlu (skierowaną do podmiotów gospodarczych tj. działającą w systemie B2B).
Platforma umożliwia potencjalnym odbiorcom zapoznanie się z ofertą Firmy (pełna informacja o ofercie firmy jest udostępniona w trybie on-line), dokonanie wyboru produkowanego asortymentu, dokonanie zamówienia wybranego asortymentu, monitorowanie stanu realizacji zamówienia, możliwość pobrania e-faktury oraz możliwość dokonania płatności. Ponadto realizacja przedmiotowego projektu pozwoliła Beneficjentowi w sposób profesjonalny wejść na rynek internetowego e-handlu, prowadzenia firmy z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz prowadzenia działalności z zastosowaniem telepracy.

W ramach "Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013", z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej 8.2 POIG, firma ASCO realizuje projekt "Elektroniczne procesy biznesowe drogą wzrostu efektywności współpracy firmy ASCO z firmami partnerskimi".