image

Działanie 5.2. „Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw”

Działanie 5.2. „Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Instytucją Zarządzającą jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

ASCO Co Ltd Sp. z o.o. informuje, iż w ramach Osi Priorytetowej nr 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Poddziałania 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw 

Firma otrzymała dofinansowanie ze środków RPO WK-P i zrealizowała Projekt

pt. „Inwestycje w park maszynowy ASCO Co Ltd Sp. z o.o. oraz nawiązanie trwałej współpracy z publiczną jednostką edukacyjną szansą na wzmocnienie konkurencyjności firmy

zgodnie z Umową o dofinansowanie nr WP-II-P.433.5.281.2014

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu ze środków RPO WK-P na lata 2007-2013 poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego, firma ASCO Co Ltd Sp. z o.o. zdywersyfikowała produkcję poprzez wprowadzenie do oferty jednego nowego produktu tj. obudowy zamiatarki oraz udoskonaleniu pozostałych wyrobów (urządzenia i elementy mechaniczne) poprzez wyższy poziom ich przetworzenia oraz możliwość nakładania powłoki lakierniczej. Ponadto odnotowany został pozytywny wpływ na realizację polityki horyzontalnej UE w zakresie: budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, poprawy warunków BHP, propagowania rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku i wpływających na jego ochronę, wyrównywania szans kobiet i mężczyzn. Projekt spowoduje docelowo wzrost zatrudnienia w Firmie o 8 osób oraz wzrost przychodów. Poza tym, niezwykle istotnym efektem realizacji przedmiotowego projektu jest jego wpływ na zawiązanie stałej współpracy z publiczną jednostką edukacyjną (Szkołą Zawodową/Technikum).