image

Działanie 5.3. „Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska”

Działanie 5.3. „Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska”

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Instytucją Zarządzającą jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zarząd ASCO Co Ltd Sp. z o.o. informuje, iż w ramach Osi Priorytetowej nr 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska

Firma otrzymała dofinansowanie ze środków RPO WK-P i zrealizowała Projekt

pt. „Dostosowanie działalności ASCO Co Ltd Sp. z o.o. do norm i wymogów ochrony środowiska wynikających z regulacji prawa krajowego oraz wspólnotowego poprzez inwestycje w nowoczesne instalacje i technologie eliminujące szkodliwe oddziaływanie na środowisko”

zgodnie z Umową o dofinansowanie nr WP-II-P.433.5.256.2014

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu ze środków RPO WK-P na lata 2007-2013 firma ASCO Co Ltd Sp. z o.o. zakupiła komplet nowoczesnych, niezbędnych urządzeń oraz instalacji, co umożliwiło jej spełnienie norm środowiskowych określonych prawem krajowym w zakresie dopuszczalnych zanieczyszczeń ścieków przemysłowych, dopuszczalnych emisji pyłów i gazów zarówno w obiektach zamkniętych tj. hali produkcyjnej jak również na zewnątrz obiektu; dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń energetycznych w systemie ciepłowniczym przedsiębiorstwa.

Dzięki wsparciu ze środków RPO WK-P na lata 2007-2013 realizację przedmiotowego projektu można zaliczyć do rozwiązań z grupy proekologicznych zarówno dla przedsiębiorstwa, jak również dla otaczającego środowiska, co wynika z faktu, iż ASCO Co Ltd Sp. z o.o. w sposób znaczący zmniejszy ilość wytwarzanych odpadów przemysłowych.

W wyniku realizacji projektu wszystkie procesy w ramach prowadzonej produkcji zostały uregulowane poprzez księgę jakości oraz wdrożony i certyfikowany system jakości ISO 14001.