image

Projekt 1.6.2. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów – stalowych elementów konstrukcyjnych o zwiększonej wytrzymałości i produktów wykorzystujących te elementy”

Dotacja na kapitał obrotowy dla Asco co ltd sp. z o.o.

Firma ASCO CO LTD Sp. z o.o. realizuje projekt pn.: „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów – stalowych elementów konstrukcyjnych o zwiększonej wytrzymałości i produktów wykorzystujących te elementy”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6. Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest wprowadzenie na rynek wyrobów dedykowanych dla branży konstrukcyjnej maszynowej jak również budowlanej. Firma ASCO planuje zastąpienie niskowytrzymałych stali konstrukcyjnych w gatunkach S235 oraz S355 (zgodnie z PN-EN 10025-2), stalami wysokowytrzymałym termomechanicznie walcowanymi w gatunku S690, DOMEX 650, DOMEX 700 (zgodnie z PN-EN 10025-6) do produkcji belek konstrukcyjnych. Oprócz zastosowania materiału o dwukrotnie wyższych własnościach mechanicznych zmianie ulegnie również konstrukcja elementów skrzynkowych na łączenie ze sobą dwóch kształtowników wyprofilowanych w kształcie litery C metodą obróbki plastycznej. Dzięki realizacji projektu, firma ASCO zwiększy swoją konkurencyjność na krajowym i zagranicznym rynku wyrobów i konstrukcji stalowych.

Całkowity koszt projektu to 738 000,00 zł, a planowany wkład Funduszy Europejskich wynosi 500 000,00 zł.